DOPADY KONKRÉTNÍCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK NA ZDRAVÍ

Lux Czech

Prašný aerosol – zahrnuje prach, výpary, mlhu a kouř. Krátkodobá expozice může zhoršit srdeční nebo plicní onemocnění a způsobit dýchací problémy. Dlouhodobá expozice může být příčinou onemocnění srdce nebo plic a někdy i předčasného úmrtí.

Oxid siřičitý (SO2) – v ovzduší je vyvolán rostoucím spalováním fosilních paliv. Může oxidovat a vytvářet mlhu kyseliny sírové. Zhoršuje astma a ztěžuje dýchání. Také přispívá k tvorbě částic s příslušnými zdravotními dopady.

Oxid uhelnatý (CO) – spalování paliv ve vozidlech a motorech. Snižuje množství kyslíku, který se dostane k orgánům a tkáním v těle; zhoršuje onemocnění srdce, což vede k bolesti na hrudi a dalším příznakům.

Přízemní ozón (O3) – sekundární znečišťující látka vytvářená chemickou reakcí těkavých organických sloučenin (VOC) a NOx za přítomnosti slunečního světla. Tím se omezuje plicní funkce a rozvíjejí se dýchací potíže, jako je kašel a dušnost. Vedle toho se zhoršuje astma a další onemocnění plic.

Olovo (Pb) – hutě (rafinérie kovů) a další kovozpracující odvětví; spalování olovnatého benzinu v letadlech s pístovými motory; spalovny odpadů a výroba baterií. Olovo poškozuje vyvíjející se nervovou soustavu, což má u dětí za následek pokles IQ a ovlivňuje učení, paměť a chování. Vedle toho olovo postihuje u dospělých kardiovaskulární systém a ledviny a má další rané účinky související s anémií.

Oxid dusičitý (NO2) – spalování paliv (elektrárny, velké průmyslové kotle, vozidla) a spalování dřeva zhoršuje plicní onemocnění a vede k dýchacím problémům a vyšší náchylnosti k infekcím dýchacích cest.

Domácí a zemědělské chemikálie – práškování plodin, vykuřování domů, domácí čisticí prostředky či malířské potřeby, přípravky na hubení hmyzu/škůdců a prach z hnojiv vypouštějí škodlivé chemikálie do ovzduší a způsobují znečištění. V mnoha případech, když používáme tyto chemikálie doma nebo v kancelářích bez ventilace nebo jen s omezenou ventilací, můžeme při jejich vdechnutí onemocnět.